Bilimsel Program

8 Ekim 2022

09:00-09:15 Açılış Konuşmaları
09:15-10:30 1. Oturum: Preoperatif Değerlendirme
Oturum başkanları: Dr Nahit Çakar, Dr Zerrin Özköse Şatırlar, Dr Zerrin Sungur
09:15-09:25 Preoperatif hasta değerlendirmesi ve hazırlığı - Dr Canan Atalay
09:25-09:40 Tartışma
09:40-09:50 Nöropatolojik süreçler - Dr Özlem Korkmaz Dilmen
09:50-10:05 Tartışma
10:05-10:15 Serebral Endovasküler Girişimsel İşlemler - Dr Mehmet Beyazal
10:15-10:30 Tartışma
10:30-10:45 Çay ve kahve arası
10:45-12:00 2. Oturum: İntraoperatif Yönetim
Oturum başkanları: Dr Binnur Sarıhasan, Dr Hülya Bilgin, Dr Hızır Kazdal
10:45-10:55 Akut İntrakraniyal kanama ve anevrizmalar - Dr Ercüment Yentür
10:55-11:10 Tartışma
11:10-11:20 Travmatik beyin hasarı - Dr Özkan Akıncı
11:20-11:35 Tartışma
11:35-11:45 Ameliyathanede nöroproteksiyon - Dr Hatice Türe
11:45-12:00 Tartışma
12:00-14:00 Yemek arası ve Uzmanıyla Söyleşiler
Kongre Merkezi

12:20-12:35 Niçin daha gelişmiş bir anestezi makinesine ihtiyaç var?
(Salon A - Dr Mert Şentürk)

12:20-12:35 Serebral somatik oksimetri ile rejyonel oksijen monitorizasyonu
(Stand alanı - Dr Fevzi Toraman)

13:00-13:15 Yarı invazif hemodinami takibi
(Salon B - Dr Başar Erdivanlı, Dr Fevzi Toraman)

13:15-13:30 Hedef kontrollü infüzyon
(Stand alanı - Dr Mukadder Orhan Sungur)

13:15-13:30 Antidekübitik yatak
(Stand alanı - Dr Ahmet Şen)

14:00-15:15 3. Oturum: Postoperatif Bakım
Oturum başkanları: Dr Lütfü Telci, Dr Hülya Ulusoy, Dr Ahmet Şen
14:00-14:10 İntrakraniyal cerrahilerde postoperatif yoğun bakım takibi - Dr Bülent Güçyetmez
14:10-14:25 Tartışma
14:25-14:35 Postoperatif endokrin problemler - Dr Tolga Koyuncu
14:35-14:50 Tartışma
14:50-15:00 Kognitif nörolojik takip ve postoperatif rehabilitasyon - Dr Başar Erdivanlı
15:00-15:15 Tartışma
15:15-15:30 Çay ve kahve arası
15:30-16:30 Ana Salon Sözlü Bildiri oturumu
Oturum başkanları: Dr Ahmet Eroğlu, Dr Mustafa Süren
  A1. İntraoperatif Rüptüre Olan Serebral Anevrizmalı Hastanın Anestezi Yönetimi (Melike Demir)
  A2. Covid 19 Hastalığı Sırasında Yoğun Bakıma Yatış ile Postoperatif YBÜ Yatışı Arasında Bir İlişki Var mı: Retrospektif Çalışma (Şenay Canikli Adıgüzel)
  A3. Nadir Görülen Komplike Boerhaave Sendromu Hastasının Yoğun Bakım Yönetimi, Olgu Sunumu (Şenay Canikli Adıgüzel)
  A4. Parkinson Hastasının Uyanık Derin Beyin Stimülasyon Cerrahisi Sırasındaki Anestezi Yolculuğu: Olgu Sunumu (Bengü Kocaman)
  A5. Amiyotrofik Lateral Skleroz (Als) Hastalarında Anestezi Yönetimi (Gülten Sağır)
  A6. Kraniyoservikal Dekompresyon Cerrahisinde Sinyal Kaybı: Nöromonitörizasyonda “Pozisyon-Cerrahi-Anestezi”nin Rolü (Gözde İnan)
  A7. İntratekal Kontrast Madde Enjeksiyonu Sonrası Nörotoksisite (Esat Güney)
  A8. Nötrofil-Platelet Oranı (NPO) Postoperatif Yaşlı Kalça Kırığı Hastalarında Mortalite Tahmininde Kullanılabilir Mi? (Tuğçehan Sezer Akman)
  A9. Akut İskemik SVO'da Erken Dönem Karotis Endarterektomi Sonuçları (Hilmi Demirkıran)
15:30-16:30 B Salonu Sözlü Bildiri oturumu
Oturum başkanları: Dr Ahmet Beşir, Dr Abdullah Özdemir
  B1. İple Ası Sonucunda Gelişen Negatif Basınçlı Akut Akciğer Ödemi (Fatma Alkan Bayburt)
  B2. Bir İlçe Hastanesi Acil Servisinde Travmaya Sekonder Çocuk Yaş Pnömotoraks: Olgu Sunumu (Ali Altınbaş)
  B3. Metformin İntoksikasyonuna Bağlı Metabolik Asidoz (Bilge Olgun Keleş)
  B4. Travmatik Beyin Hasarı Olan Çocuk Hastada Amantadin (Azime Bulut)
  B5. Sol Skapular Malign Tümör Eksizyonunda Bi-Level Erektör Spina Plan Bloğu Uygulaması: Olgu Sunumu (Ümra Gökçe Demir)
  B6. Biyotidinaz Eksikliği Olan Hastanın Plastron Apendisit Cerrahisinde Anestezi Yönetimi (Dilek Yeniay)
  B7. Postoperatif Ağrı Kontrolünde Erektör Spina Ve Torakolumbar İnterfasyal Plan Blokları (Olcayto Uysal)
  B8. Uyanık Kraniyotomide Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu (Ali Genç)
  B9. Ankilozan Spondilit Tanılı Zor Entübasyon Düşünülen Hastada Uyanık Entübasyon Yönetimi: Olgu Sunumu (Ali Genç)
  B10. Lomber İntervertebral Disk Cerrahisi Sırasında Oluşan Common İliak Arter Yaralanmasının Yönetimi; Olgu Sunumu (Erkan Bayram)
  B11. Ventriküloatrial Şantı Olan Hastada Kateter Malpozisyonu: Olgu Sunumu (Ömer Doymuş)
  B12. Servikal Vertebra Fraktürü Olan Hastanın Peroperatif Yönetimi: Olgu Sunumu (Yasin Taşkın)
  B13. Pediyatrik Ağır Yanık Vakasında Femoral Ven Kateterizasyonu Sonrası Derin Ven Trombozu Ve Arteryel Tromboz Gelişimi Olgu Sunumu (Ebru Polat)
  B14. Yoğunbakımda Diffüz Aksonal İnjüri Tanısı Ve Yaklaşım: Vaka Sunumu (Elvan Tekir Yılmaz)
  B15. Aktif Covid-19 Enfeksiyonlu Aşı Olan Hastada Konvülzif Status Epilepticus (Esra Kongur)
  B16. Yüksek Riskli Hastanın Çoklu Seviye Enstrümantasyon Cerrahisinde Nabız-Kontür Analizi ile Hemodinami Yönetimi: Olgu Sunumu (Sümeyye Al)
16:30-17:00 Geri bildirimler

9 Ekim 2022

09:00-09:15 Açılış Konuşmaları
09:15-10:40 1. Oturum: Akılcı ilaç oturumu
Oturum başkanları: Dr Başar Erdivanlı, Dr Abdullah Özdemir
09:15-09:45 Düşük akım anestezi - Dr Şule Batçık
09:45-10:00 Tartışma
10:00-11:00 Geri bildirimler ve kapanış